مهارت های ضروری

 

پاسخگویی تلفنی به کاربران وب سایت

توانایی مذاکره با کاربران برای ایجاد موقعیت فروش

توانایی کار با کامپیوتر و نرم افزاهای مرتبط

ویژگی های فردی

 

دارای اعتماد بنفس و مهارت های ارتباطی قوی

توانایی تعامل مستقیم با افراد متعدد

باانگیزه و مثبت اندیش

منظم و مسئولیت پذیر