مهارت های ضروری

 

HTML & CSS / ReactJS

دارا بودن موارد زیر مزیت محسوب می گردد

 

Git / ES6

آشنایی TypeScript

ویژگی های فردی

 

باانگیزه و مثبت اندیش

منظم و مسئولیت پذیر

دارای روحیه کار تیمی