مهارت های ضروری

 

PHP / Laravel / MySQL

دارار بودن موارد زیر مزیت محسوب می کردد

 

Git / Rest API / GraphQL / Open API

آشنایی با Software Design Patterns

ویژگی های فردی

 

باانگیزه و مثبت اندیش

منظم و مسئولیت پذیر

دارای روحیه کار تیمی