مهارت های ضروری

 

PHP / Laravel / MySQL

دارار بودن موارد زیر مزیت محسوب می کردد

 

Git / Rest API / GraphQL / Open API

آشنایی با Software Design Patterns

ویژگی های فردی

 

باانگیزه و مثبت اندیش

منظم و مسئولیت پذیر

دارای روحیه کار تیمی

چت ها {{unread_count}}
Chat with: {{currentConversation.display_name}}
{{chat.display_name ? chat.display_name[0] : ''}}

{{chat.display_name}}

You: {{chat.last_message.content}}

{{chat.unread_count }}